02088 046 883 07941060710

Diwali 2015 Video Clips

Jai Vighneshwar Jai Jai – Performed By Ganeshji

Guruji Vyas Welcoming Lakshmi Mata To Dharma Mandir

Lakshmi Puja Performed By Guruji Vyas Sharma

SATYAM SHIVAM SUNDARAM